بسم الله الرحمن الرحیم

دو چيز را هميشه فراموش كن :


« خوبي »
كه به كسي مي كني ؛

« بدي » كه كسي به تو مي كند .

...
...

هميشه به ياد داشته باش :

در مجلسي وارد شدي
« زبانت »
را نگه دار ،

در سفره اي نشستي شكمت را نگه دار ،

در خانه اي وارد شدي
« چشمانت »
را نگه دار ،

در نماز ايستادي
« دلت » را نگه دار .

...
...

دنيا دو روز است :

يك روز با تو
و
يك روز عليه تو
روزي كه با توست
« مغرور مشو »
و
روزي كه عليه توست
« مايوس نشو »
،
چرا كه هر دو پايان پذيرند .

...
...

به چشمانت بياموز كه هر كسي « ارزش نگاه » ندارد

به دستانت بياموز كه هر گلي
« ارزش چيدن »
ندارد

به دلت بياموز كه هر عشقي
« ارزش پرورش » ندارد

...
...

دو چيز را از هم جدا كن :

« عشق »


و

« هوس »


چون اولي
« مقدس » است
و دومي
« شيطاني »
!!


اولي تو را به
« پاكي »
مي برد
و دومي به
« پليدي » .

...
...

در دنيا فقط 3 نفر هستند كه بدون هيچ چشمداشت و منتي
و فقط به خاطر خودت خواسته هايت را بر طرف ميكنند ...

« پدر »


و

« مادرت »

و
« نفر سومي » كه خودت پيدايش ميكني .


مواظب باش كه از دستش ندهي و بدان كه تو هم براي او نفر سوم خواهي بود .

...
...

« چشم »

و

« زبان » ،

دو سلاح بزرگ در نزد تواند ،
چگونه از آنها استفاده ميكني ؟

مانند
« تيري زهرآلود »


يا

« آفتابي جهان تاب » ،


« زندگي گير »

يا

« زندگي بخش » ؟

...
...

بدان كه « قلبت » كوچك است ؛
پس نميتواني تقسيمش كني !!

هرگاه خواستي آنرا ببخشي با
« تمام وجودت ببخش » كه كوچكيش جبران شود .

...
...

هيچگاه « عشق » را

با
« محبت »
،

« دلسوزي » ،


« ترحم »

و

« دوست داشتن »
يكي ندان ...

همه اينها اجزاء كوچكتر
« عشق » هستند نه خود « عشق » .

...
...

هميشه با « خدا » درد دل كن نه با خلق خدا
و فقط به او
« توكل »
كن .

آنگاه مي بيني كه چگونه قبل از اينكه خودت دست به كار شوي ،
كارها به خوبي پيش مي روند .

...
...

از خدا خواستن « عزت » است ،

اگر برآورده شود
« رحمت »
است

و اگر نشود
« حكمت »
است .از خلق خدا خواستن
« خفت »
است ،

اگر برآورده شود
« منت »
است ،

اگر نشود
« ذلت »
است .


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


پس هر چه مي خواهي از
« خدا »
بخواه
و در نظر داشته باش كه براي او غير ممكن وجود ندارد
و
تمام غير ممكن ها فقط براي شماست ...

گزارش تخلف
بعدی